De nieuwe subsidieronde voor voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid van werknemers opent op 1 januari 2024.

Subsidie voor werkgevers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder werknemers. Tussen 1 januari en 28 februari 2023 was het mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Op 1 januari 2024 opent er weer een nieuwe aanvraagronde.

Subsidieronde 2023 gesloten

Het in 2023 beschikbare subsidiebudget voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder werknemers is overvraagd. Bij overschrijding van het subsidieplafond bepaalt de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) via een loting welke subsidieaanvragen worden toegekend. Zo heeft iedereen gelijke kansen.

Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-I de aanvragen op volledigheid en geldigheid. Binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode wordt het subsidiebedrag als voorschot uitgekeerd. Binnen 22 weken wordt de subsidie vervolgens officieel vastgesteld.

Andere partijen

Naast werkgevers konden ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid onder ouders.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie beschikbaar voor:

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of  beschut werk. 

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

Tips bij het aanvragen

Meer vragen en antwoorden over de subsidieregeling voor werkgevers vind je op de website van DUS-I .

Beschikbare bedragen

Voor beide subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro (bij ouders 600 euro). In totaal is er in 2023 3,35 miljoen euro beschikbaar voor laaggeletterde werknemers en 1,75 miljoen euro voor ouders. Van de subsidiestroom voor laaggeletterde werknemers is ten hoogste 50.000 euro gereserveerd voor aanvragen uit Caribisch Nederland.

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting. Lees meer over de lotingprocedure op de website van DUS-i.

Tabel met subsidiebedragen in 2023

Aanvragen

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De actuele subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl. Hierin wordt onder andere per subsidiestroom aangegeven voor wie de subsidie bedoeld is, wie een aanvraag in kan dienen en wat de verplichtingen zijn. Ook bevat de Subsidieregeling een algemene en artikelsgewijze toelichting, waarin nadere uitleg wordt gegeven over (de interpretatie van) de artikelen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je na 2023 een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te voorkomen of verminderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.

Inspiratie