De nieuwe subsidieronde voor voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid van ouders opent op 1 januari 2024.

Subsidie voor ouders

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder ouders. Tussen 1 januari en 28 februari 2023 was het mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Op 1 januari 2024 opent er weer een nieuwe aanvraagronde.

Subsidieronde 2023 gesloten

Het in 2023 beschikbare subsidiebudget voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder ouders is overvraagd.  Bij overschrijding van het subsidieplafond bepaalt de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) via een loting welke subsidieaanvragen worden toegekend. Zo heeft iedereen gelijke kansen.

Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-I de aanvragen op volledigheid en geldigheid. Binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode wordt het subsidiebedrag als voorschot uitgekeerd. Binnen 22 weken wordt de subsidie vervolgens officieel vastgesteld.

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen, kinderdagverblijven, bibliotheken: allerlei organisaties konden in 2023 weer subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Als het maar gaat om activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.

Andere partijen

Naast scholen en de organisaties die we hierboven al noemden, kunnen ook werkgevers subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer.

Voordelen

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Want een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school/ instelling en een hogere betrokkenheid van ouders.

Subsidie beschikbaar voor:

Er zijn jaarlijks twee soorten subsidie beschikbaar:

  1. Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor ouders met een taalniveau lager dan 2F, rekenvaardigheden op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.
  2. Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren. Bijvoorbeeld ondersteunen bij (voor)lezen. Of het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Organisaties kunnen samen met ten minste twee andere partijen, waaronder in ieder geval een lokale bibliotheek, een instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een onderwijsinstelling of een voorschoolse voorziening, een aanvraag indienen. Die moet dus gericht zijn op laaggeletterde ouders. Een gemeente moet de aanvraag ondersteunen.

Je kunt subsidie aanvragen ter verbetering van de officieel erkende taal of talen in het desbetreffende land. Voor ouders die in (Europees) Nederland wonen is dit Nederlands, voor de ouders in Caribisch Nederland is dit Nederlands, Papiaments en Engels.

Beschikbare bedragen

Voor beide subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten. Het maximumbedrag per cursist is bij ouders 600 euro (bij werknemers 1.500 euro). In totaal is er in 2022 1,75 miljoen euro beschikbaar voor ouders en 3,35 miljoen euro voor laaggeletterde werknemers. 

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting. Lees meer over de lotingprocedure op de website van DUS-i.

Tabel met subsidiebedragen in 2023

Kleine afwijkingen BES-eilanden

De subsidieregeling kan voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius op sommige punten afwijken. Voor Caribisch Nederland geldt bijvoorbeeld dat een organisatie samen met ten minste één andere partij een aanvraag indient, waaronder in ieder geval een lokale bibliotheek, een instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een onderwijsinstelling of een voorschoolse voorziening. In Caribisch Nederland geldt daarnaast dat je de mogelijkheid hebt om 100% van een cursus of overige activiteit vergoed te krijgen. Je kunt dan maximaal € 83.750 aan subsidie aanvragen. 

Van de subsidiestroom ouders is ten hoogste 50.000 euro gereserveerd voor aanvragen uit Caribisch Nederland.

Lees de Engelstalige versie van de subsidieregeling voor meer informatie.

Aanvragen

Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Bekijk de aanvraagformulieren op de website van DUS-i. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

De actuele subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je na 2023 subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te verminderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.