Rijksoverheid werkt aan fundament voor de aanpak van basisvaardigheden

De Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 van de Rijksoverheid loopt eind dit jaar af, maar inzet op het verbeteren van basisvaardigheden blijft onverminderd belangrijk. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals behoefte aan bestaanszekerheid en de groeiende kansenongelijkheid, tonen het belang en de urgentie van goede basisvaardigheden. Daarom is het programma Tel mee met Taal eind 2023 gestart met een beleidsverkenning voor de toekomstige aanpak van basisvaardigheden.

Voor de beleidsverkenning is zowel bij het Rijk zelf als bij gemeenten en andere partners opgehaald wat er goed gaat en wat er mist in het huidige beleid, gezien de maatschappelijke opgave. De ministeries die samenwerken op het dossier basisvaardigheden zullen deze toekomstverkenning gebruiken bij het maken van beleidskeuzes voor de langere termijn.

Grote betrokkenheid

De afgelopen maanden is in het kader van de beleidsverkenning hard gewerkt en veel gesproken met belanghebbenden. Gemeenten - groot en klein -, beroepsverenigingen, scholen, bibliotheken, wetenschappers en cursisten hebben meegedacht over de aanpak van basisvaardigheden in de toekomst.

“We zijn op allerlei manieren met elkaar in gesprek gegaan,” vertelt beleidsverkenner Aantink Yeh, “met onder meer gemeentelijke werkgroepen, een bijeenkomst voor mbo-scholen en een workshop met ervaringsdeskundigen. Tel mee met Taal heeft belanghebbenden opgeroepen mee te denken, ook buiten deze initiatieven om. Dat is gelukkig ook veel gebeurd; de betrokkenheid uit het veld was groot. Er zijn echt een heleboel aanbevelingen en voorstellen gedaan voor maatregelen en ontwikkelpunten. Soms kleine, praktische aanpassingen die we morgen zouden kunnen realiseren, maar ook vaak grotere strategische veranderingen, omdat die de grootste impact en verbetering teweeg zouden brengen. Uiteraard zijn er ook veel mitsen en maren meegegeven en zijn er zorgen geuit.”

Keuzes maken

Nu gaat de toekomstverkenning van Tel mee met Taal de laatste fase in. Alle inbreng wordt verwerkt tot een rapportage met voorstellen en aanbevelingen vanuit al die partijen. Dit geeft het Rijk een basis voor verdere besluitvorming. Aantink Yeh: “De toekomstverkenning bundelt alle input en onderzoekt wat er in de huidige aanpak goed werkt, en wat nog beter kan. De verkenning geeft aan op welke onderwerpen stevige keuzes en ontwikkeling nodig zijn en geeft hiervoor opties, zowel vanuit het veld als van de ministeries. De verkenning maakt die keuzes niet zelf.”

Zodra de toekomstverkenning is afgerond, zal het rapport op de website van Tel mee met Taal worden gepubliceerd. De keuzes die het Rijk maakt zullen worden gebruikt als fundament voor de ontwikkeling van een nieuwe beleidsvisie en strategie. Op de korte termijn zullen het landelijke inhoudelijke beleid, doelen en de aanpak dus niet drastisch wijzigen.