Impuls WEB-budget 2024 en 2025

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt in 2024 eenmalig 2 miljoen euro extra beschikbaar voor het WEB-budget. In 2025 komt hier eenmalig 10 miljoen euro extra bij. De ministeries van SZW, JenV en OCW stellen deze middelen beschikbaar in verband met de toegenomen behoefte aan taalonderwijs onder verschillende doelgroepen, waaronder Oekraïense ontheemden en EU-arbeidsmigranten.

Taalklas in Almere
Beeld: ©Tel mee met Taal
Taalklas in het ROC Almere

De WEB-middelen konden al worden ingezet voor deze doelgroepen, maar met de eenmalige ophogingen kan er meer prioriteit gegeven worden aan deze groepen. 

Naast deze eenmalige extra impulsen zal het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog in 2024 het WEB-budget structureel ophogen met ongeveer 4,6 miljoen euro. Dit betreft een indexatie voor loon- en prijsbijstelling. Deze ophoging is onder voorbehoud van besluitvorming over de voorjaarsnota door de Eerste Kamer, en zal naar verwachting in de zomer definitief gemaakt worden.

Door de extra 6,6 miljoen euro komt het WEB-budget voor 2024 uit op 92 miljoen euro  in totaal. In 2025 gaat het om een totaalbudget van 100,4 miljoen euro.

DUO informeert gemeenten over de exacte verdeling van middelen via een bekostigingsbrief deze zomer (2024) en dit najaar (2025).

De WEB

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor de (regionale) aanpak van volwassenenonderwijs en laaggeletterdheid. Dit budget is voor opleidingen om taal, rekenen en digitale vaardigheden te verbeteren. Iedereen die ouder dan 18 jaar en niet inburgeringsplichtig is, kan gebruik maken van opleidingen bekostigd vanuit de WEB.

Bekijk de complete Wet Educatie en Beroepsonderwijs hier