Landelijk Beeld Volwasseneneducatie

In 2023 starten het Rijk en gemeenten officieel met het opzetten van een Landelijk Beeld Volwasseneneducatie (voorheen: Monitor Laaggeletterdheid). Gemeenten leveren data over volwasseneneducatie aan het CBS en helpen daarmee de aanpak van laaggeletterdheid te verbeteren. Gemeenten die cijfers aanleveren ontvangen eind 2023 een overzicht van hun eigen (WEB-)regio en een totaaloverzicht van Nederland.

Voordelen gegevensverzameling

  • Door cijfers over volwasseneneducatie goed bij te houden krijg je als gemeente meer inzicht in aanpak en beleid. Wat werkt, en wat niet? Hierdoor kun je sneller bijsturen, het beschikbare budget beter besteden en meer inwoners binnen jouw gemeente helpen.
  • Hoe meer gemeenten hun cijfers (en aanpak) delen, hoe meer je van elkaar kunt leren. Je krijgt niet alleen inzicht in de aanpak in jouw gemeente, maar ook inzicht op landelijk niveau.
  • De Rijksoverheid kan beter verantwoording afleggen over de besteding van het landelijk WEB-budget. Bovendien helpt het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie te signaleren waar een eventueel tekort aan budget is.

In 2021 en 2022 diende een aantal WEB-contactgemeenten hun data in bij het CBS in het kader van de pilots. In 2023 start het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie met een verbeterde werkwijze. Alle gemeenten leveren hun gegevens over heel 2022 van 14 maart tot 14 mei 2023 aan bij het CBS.

De gemeenten Goes en Enschede hebben tijdens de pilotperiode ervaring opgedaan met het aanleveren van gegevens over volwasseneneducatie. Lees hoe zij de dataverzameling ervaren:

Interview met Kristian Coppoolse van Gemeente Goes

Interview met Simon Putman van Gemeente Enschede

Hoe werkt het?

Eind 2022 kregen alle 35 Nederlandse WEB-contactgemeenten een uitnodiging van het CBS voor het invullen van een korte vragenlijst. Hierin geven ze aan welke partijen volwasseneneducatie verzorgen in hun regio, en vermelden zij de contactgegevens van de partijen die in 2023 data aan het CBS zullen leveren.  

De contactgemeenten en de aanbieders die zijn doorgegeven als dataleverancier ontvangen in maart 2023 inloggegevens voor het systeem van het CBS waar de gegevens worden aangeleverd.

De contactgemeenten kunnen kiezen uit vier opties voor aanlevering: 

  1. Zelf alle data verzamelen (via de regiogemeenten of aanbieders van volwasseneneducatie) en gecoördineerd aanleveren bij het CBS;
  2. De regiogemeenten als dataleveranciers opgeven bij het CBS;
  3. De aanbieders als dataleveranciers opgeven bij het CBS;
  4. Een derde partij inschakelen om de data aan te leveren, zoals de leverancier van een lokaal monitoringssysteem. 

Machtiging voor aanlevering data

Gemeenten en cursusaanbieders kunnen zonder voorwaarden data leveren aan het CBS. Schakelt jouw gemeente een derde partij in? Dan is hiervoor een machtiging nodig vanuit de gemeente. Dat machtigen moet gebeuren vóór maart 2023, wanneer het verzamelen van de data start. Download het machtigingsformulier en stuur het ingevuld naar contactcenter@cbs.nl.

Meer informatie

Op de website van het CBS staat meer informatie over het verzamelen en analyseren van gegevens voor het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie.

In februari en april 2023 organiseert het CBS enkele online vragenuren. De  contactgemeenten ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Werk je bij een gemeente en heb je niets gehoord over het verzamelen van data in jouw regio? Vraag de collega bij jouw contactgemeente om meer informatie. Het CBS stuurt de oproep voor het leveren van data alleen aan de partijen die via de 35 contactgemeenten zijn doorgegeven als dataleveranciers.

Heb je vragen over het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie? Stuur een bericht naar laaggeletterdheid@cbs.nl.