Resultaten gepubliceerd van proefjaar Landelijk Beeld Volwasseneneducatie

Voor het Rijk en gemeenten is het belangrijk om inzicht te krijgen in de effecten van beleid op de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom heeft het CBS in 2022 in opdracht van het ministerie van OCW een proefonderzoek uitgevoerd. Het CBS heeft de resultaten hiervan gepubliceerd.

Een van de conclusies in de evaluerende publicatie is dat de aangeleverde data een indruk geven van de bedoeling van de beoogde monitor, maar dat de data nog niet toereikend zijn om een volledig beeld te schetsen.

In navolging van het proefonderzoek starten Rijk en gemeenten in 2023 met het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie. Gemeenten leveren data over volwasseneneducatie aan het CBS en helpen daarmee de aanpak van laaggeletterdheid te verbeteren.

Download het rapport op de website van het CBS: