Handreiking helpt gemeenten met kwaliteit aanpak basisvaardigheden

Hoe krijg je als gemeente meer grip op de kwaliteit van het non-formele educatieaanbod rond basisvaardigheden? De handreiking Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid biedt hierbij ondersteuning. De handreiking bevat informatie, instrumenten en voorbeelden om gemeenten te helpen bij het sturen op kwaliteit.

Kwaliteit
Beeld: ©Tel mee met Taal

De handreiking is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijk beleid voor volwasseneneducatie en de bredere aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast bevat de handreiking ook interessante inzichten voor aanbieders, sociale partners, werkgevers en andere partijen die een rol spelen in de aanpak van laaggeletterdheid. Al deze partijen kunnen de handreiking gebruiken om lokaal en regionaal het juiste gesprek te voeren over kwaliteit.

Input van gemeenten

De handreiking is ontwikkeld door Berenschot en ITTA UvA, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hiervoor is nauw samengewerkt met Divosa, Stichting Het Begint met Taal, Stichting Lezen en Schrijven, Tel mee met Taal, VNG en de gemeenten Almere, Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Rotterdam en Tiel. Daarnaast hebben vele gemeenten, aanbieders en andere deskundigen input geleverd voor de inhoud en structuur van de handreiking.

Naast de nieuwe handreiking hebben de betrokken partijen ook de bestaande Begrippenlijst bijgewerkt. Deze was eerder te vinden via de website van Het begint met taal. De begrippenlijst is aangevuld en vernieuwd. 

Bekijk de handreiking en de Begrippenlijst op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden.