Nieuwe handreiking helpt kwaliteit volwasseneneducatie te verbeteren

Met de ‘Handreiking Breed Kwaliteitsbeleid Laaggeletterdheid’ willen het Rijk en gemeenten investeren in de kwaliteit van volwasseneneducatie. Mensen die hulp zoeken om hun taal-, reken- of digitale vaardigheden te verbeteren, verdienen een goed en passend aanbod.

Mensen aan loket
Beeld: ©Tel mee met Taal

Eén van de ambities van de vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 is ‘weten wat werkt: investeren in kwaliteit.’ Dit betekent dus ook investeren in de kwaliteit van educatietrajecten. Waar de Inspectie van het Onderwijs toeziet op de kwaliteit van formele educatietrajecten, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van non-formele educatietrajecten. Gemeenten zijn daar ook druk mee aan de slag. Maar hoe krijgen zij meer inzicht en grip op kwaliteit? En hoe voer je samen met aanbieders van volwasseneneducatie daarover het gesprek? Samen met de VNG/Divosa is afgesproken dat het Rijk gemeenten hiermee helpt door het laten ontwikkelen van een Handreiking Breed Kwaliteitsbeleid Laaggeletterdheid.

Deze beslissingen zijn al genomen

  • Er komt geen verplicht landelijk kwaliteitslabel voor non-formele aanbieders. Gemeenten hebben binnen de volwasseneneducatie te maken met verschillende aanbieders, een divers aanbod en een gemêleerde doelgroep. Hier past niet één verplicht kwaliteitslabel bij voor non-formele volwasseneneducatie. Daar komt bij dat een te zwaar kwaliteitsregime met name (kleinere) aanbieders die werken met vrijwilligers afschrikt. Partijen die juist cruciaal zijn voor de verbinding met het bredere sociaal domein.
     
  • (Contact)gemeenten maken zelf keuzes over hun kwaliteitsbeleid voor non-formele educatietrajecten, daarbij ondersteund door de nieuwe Handreiking Breed Kwaliteitsbeleid Laaggeletterdheid.
     
  • Het consortium Berenschot-ITTA UvA gaat de handreiking in opdracht van OCW opstellen. OCW heeft hiertoe een aanbestedingsproces doorlopen onder de onderzoeksbureaus waar zij een raamovereenkomst mee heeft. De opdracht gaat naar verwachting eind maart van start en heeft een doorlooptijd van ca. 3,5 maand. Gemeenten, aanbieders en andere stakeholders worden actief betrokken bij het ontwikkelproces van de handreiking. De handreiking bouwt voort op de Handreiking De Transitie van Educatie naar het Sociaal Domein (2014) van de VNG en het toenmalige Steunpunt Volwasseneneducatie en op andere bestaande kwaliteitsinstrumenten die voor de volwasseneneducatie zijn ontwikkeld. Het is de bedoeling dat het eindproduct een handzame en praktische handreiking is, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.  

Dit zijn de toekomstplannen

Het ontwikkelen van de handreiking is geen eenmalige actie. Het is de bedoeling dat het document meegroeit met ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op basis van gebruikerservaringen van gemeenten en aanbieders. Verder is het de vraag of gemeenten de komende tijd nog meer behoefte hebben aan ondersteuning om de kwaliteit van educatietrajecten te stimuleren. Ook kijken we welke partijen, naast aanbieders, ook partner kunnen en willen zijn. Bijvoorbeeld het Expertisepunt Basisvaardigheden (landelijk) en de Stichting Lezen en Schrijven (regionaal).