Handreiking privacy gegevensverwerking bij onderzoek naar effectiviteit Web

Voor de uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs verwerken gemeenten de gegevens van cursisten op verschillende manieren. Onder andere het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie maakt gebruik van gegevens om cursusdeelname in beeld te brengen. De VNG helpt gemeenten met privacyvraagstukken bij gegevensverwerking in het kader van de Web met een recent gepubliceerde handreiking.

Het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie brengt deelname aan volwasseneneducatie in kaart om objectieve en bruikbare informatie te geven over de besteding van Web-gelden. Hiervoor wisselen gemeenten, cursusaanbieders en het CBS (namens het Rijk) gegevens uit.

Het is belangrijk dat alle partijen gegevens rechtmatig en op een verantwoorde manier met elkaar delen. Daarom heeft de VNG op verzoek van het ministerie van OCW geïnventariseerd hoe gemeenten omgaan met privacy rond gegevensverwerking in het kader van de Web. Op basis daarvan is nu een handreiking gepubliceerd.

Download de handreiking