Voortgangsrapportage Masterplan Basisvaardigheden

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft eind november een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd over het Masterplan Basisvaardigheden. Naast scholen spelen ook bibliotheken en de kinderopvang een belangrijke rol in de plannen.

Lerares met leerling

Het doel van het masterplan is om de taal-, reken- en digitale vaardigheden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. De ontwikkeling van basisvaardigheden ligt als belangrijke taak bij scholen. Maar ook de omgeving speelt hier een grote rol in, zoals de kinderopvang, bibliotheken, ouders en verzorgers. De komende jaren wil minister Wiersma samen met de staatssecretaris voor Cultuur en Media de samenwerking tussen scholen en de omgeving rond de school versterken, onder andere op het gebied van taal. Ook ziet hij een relatie met het programma Tel mee met Taal bij het aanpakken van laaggeletterdheid.

Bibliotheek op School en Boekstart

Binnen het Masterplan Basisvaardigheden zijn extra vestigingen voorzien voor de Bibliotheek op School en BoekStart in de kinderopvang. Hiermee wordt een taalrijke omgeving gestimuleerd, met een focus op de kinderen die deze stimulans het hardste nodig hebben. In het masterplan is ruimte voor 500 nieuwe BoekStartlocaties in de kinderopvang, 780 nieuwe vestigingen van de Bibliotheek op school in het primair onderwijs (inclusief het speciaal onderwijs) en 80 nieuwe vestigingen van de Bibliotheek op School in het vmbo. 

Caribisch Nederland begint met BoekStart op 16 kinderopvangvestigingen en vestigingen van de Bibliotheek op school voor alle zestien scholen.

Komende tijd

De komende tijd werkt het ministerie van OCW verder uit hoe de samenwerking tussen school en de omgeving taalbevordering verder kan versterken. Daarbij wordt voortgebouwd op de stappen die dit jaar al zijn gezet. Hierbij kijkt OCW ook naar de aansluiting tussen de kinderopvang en de basisschool en ouderbetrokkenheid. 

Lees de voortgangsrapportage op de website van de Rijksoverheid