Subsidieregeling Tel mee met Taal opent op 1 januari

Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 kun je weer een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. Vergeleken met 2021 is de subsidieregeling iets aangepast. 

Beeld: ©Tel mee met Taal

Met de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 kunnen werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties de basisvaardigheden verbeteren van volwassenen en achterstanden voorkomen bij kinderen. Het gaat om taal, rekenen en digitale vaardigheden. In 2022 is er in totaal 2,9 miljoen euro beschikbaar voor laaggeletterde werknemers, 1,3 miljoen euro voor laaggeletterde ouders en 625 duizend euro voor experimenten.

Wijzigingen

Voor 2022 zijn er een paar punten veranderd in de subsidieregeling. We zetten ze hieronder op een rij.

Rekenen en digitale vaardigheden

Tot nu toe mocht een opleidingstraject voor rekenen of digitale vaardigheden alleen worden aangevraagd voor werknemers of ouders die ook lage taalvaardigheden hadden. Het idee hierachter was dat lage taalvaardigheden, ook bij lage rekenvaardigheden of digitale vaardigheden, het onderliggende probleem vormen. Die overlap is echter niet altijd aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan oudere werknemers met voldoende taalvaardigheden, maar geen digitale vaardigheden. Daarom mogen vanaf 2022 ook opleidingstrajecten voor rekenen en digitale vaardigheden worden aangevraagd voor werknemers en ouders die alleen hierop laag scoren.

Experimenten

De aanvragen voor experimenten mochten in 2021 gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het cursusaanbod, of op het bereiken/doorgeleiden van potentiële cursisten. Na loting in 2021 is het merendeel van de subsidies toegekend aan projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit. Daarom mogen in 2022 alleen aanvragen worden ingediend die zich richten op het bereiken, motiveren of doorgeleiden van potentiële cursisten. 

De subsidieaanvragen voor experimenten worden beoordeeld op vijf criteria. Deze wogen tot nu toe even zwaar. Vanaf 2022 is de weging van de criteria aangepast. ‘Relevantie van de aanvraag’ en ‘Kwaliteit activiteitenplan’ wegen nu mee voor 30 procent, ‘Draagvlak en samenwerking’ voor 20 procent en ‘Uitvoerbaarheid en haalbaarheid’ en ‘Begroting’ voor 10 procent. Het criterium ‘Draagvlak en samenwerking’ bestond voorheen alleen uit ‘Draagvlak’. Dit is uitgebreid, om samenwerking met andere partijen te stimuleren. 

Caribisch Nederland

Sinds 2021 kunnen ook partijen uit Caribisch Nederland aanvragen doen voor subsidie vanuit Tel mee met Taal. Omdat de subsidieregeling de afgelopen jaren overvraagd is (vooral de subsidiestroom gericht op laaggeletterde ouders) moest er worden geloot. Om te borgen dat er ook aanvragen gehonoreerd kunnen worden uit Caribisch Nederland, is hiervoor vanaf 2022 100.000 euro geoormerkt. Hiervan is de helft beschikbaar voor de subsidiestroom werkgevers en de andere helft voor de subsidiestroom laaggeletterde ouders. 

Meer informatie

Bekijk de wijzigingsregeling van de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 in de Staatscourant.

Meer weten over het aanvragen van de subsidie? Kijk dan op onze subsidiepagina.