Over het LLO Collectief

Het LLO (Leven Lang Ontwikkelen) Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden krijgt de komende jaren 7,6 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Mogelijk komt hier nog eens 42,9 miljoen euro bij als de eerste fase succesvol is. Het plan is ingediend door de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel en het ministerie van OCW, samen met 200 partners uit het werkveld. 

Vrouw aan het werk in fabriek
Beeld: Chevanon Photography (via pexels.com)

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds (NGF) is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. In de ronde van dit jaar zijn er 35 voorstellen beoordeeld. Het plan ‘LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden’ heeft een positieve beoordeling gekregen van de adviescommissie van het NGF. Dit advies is in april 2022 overgenomen door het kabinet. 

Het voorstel adresseert volgens de commissie Nationaal Groeifonds een belangrijk vraagstuk: hoe kunnen we laagopgeleiden en laaggeletterden een betere positie op de arbeidsmarkt geven? Naast een positief effect op het verdienvermogen zijn er ook positieve effecten te verwachten op onder andere sociale inclusie en gezondheid. 

Lees meer over het Nationaal Groeifonds op de NGF-website

Doel van het LLO Collectief

Laagopgeleide en laaggeletterde inwoners maken nauwelijks gebruik van de mogelijkheden die er zijn om een (betere) plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Hierdoor blijft deze groep achterlopen op de sociale en economische ontwikkelingen, loopt het bedrijfsleven medewerkers mis en blijven talenten onbenut. Het voorstel heeft daarom als doel om een nieuw duurzaam regionaal scholingsaanbod van educatie- en opleidingstrajecten voor laagopgeleiden en laaggeletterde inwoners te ontwikkelen, dat leidt tot een goede doorstroom naar beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt in diverse arbeidsmarktregio’s een LLO Collectief voor laagopgeleiden en laaggeletterden opgericht en wordt de regionale infrastructuur ontwikkeld. Hierbij worden basisvaardigheden gecombineerd met het leren van een beroep.

Voor het project is samenwerking op regionaal en landelijk niveau essentieel, omdat onderwijsinstellingen, overheden en arbeidsmarktpartijen elkaar nodig hebben om de doelgroep daadwerkelijk te helpen. Daarom is de inzet van het project om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken, gebruik te maken van reeds in gang gezette trajecten en om kennis open te delen. 

Bekijk de publieksversie van het plan 'LLO Collectief voor Laagopgeleiden en Laaggeletterden'

Tijdspad LLO Collectief

Het LLO Collectief heeft van het Nationaal Groeifonds een directe bijdrage van 7,6 miljoen euro gekregen om de structurele en duurzame economische groei in Nederland te stimuleren. Hiermee worden twee pilots opgestart om het scholingsaanbod en de samenwerking in twee arbeidsmarktregio's te verbeteren. De twee pilotregio's, Twente en Zuidoost Brabant zijn eind 2022 geselecteerd en er wordt een regionaal plan van aanpak ontwikkeld. De pilots starten waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023. Ook op landelijk niveau zal ondersteuning voor de regionale ontwikkeling worden geboden, bijvoorbeeld met het oprichten van een community of practice en samenwerking met meerdere landelijke partijen..

In totaal is er vanuit het NGF 50,5 miljoen euro gereserveerd voor het LLO Collectief. Als blijkt dat de eerste bijdrage het verwachte positieve effect heeft, mag ook de resterende 42,9 miljoen euro worden geïnvesteerd. Dan zouden nog eens 18 arbeidsmarktregio's aan de slag kunnen gaan met het verbeteren van hun scholingsaanbod. De ervaringen die de regio's opdoen met het LLO Collectief worden gedeeld op deze website en via andere kanalen.

Het project krijgt een looptijd van ongeveer 5 jaar.

Partners

Het LLO Collectief voor Laagopgeleiden en Laaggeletterden is opgezet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel. Het plan wordt ondersteund door 200 partners uit het werkveld. 

Maurice de Greef (leerstoelhouder van de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie) en Mieke de Haan (medewerker bij de UNESCO leerstoel Volwasseneneducatie) zijn de kwartiermakers van de twee pilots.

Ton Eimers, van onderzoeks- en adviesbureau KBA Groep, is eind 2022 aangesteld als landelijk projectleider van het LLO Collectief. Hij wordt ondersteund door collega's van KBA Groep, waaronder senior onderzoeker Jan Raaijman.

Contact

Voor vragen over Tel mee met Taal en de aanpak van laaggeletterdheid kun je een mail sturen naar telmeemettaal@minocw.nl.

Je kunt je ook aanmelden voor de mailinglijst van het LLO Collectief. Je ontvangt dan een paar keer per jaar nieuws over het project. Meld je aan met het aanmeldformulier.