Wat werkt bij onderwijsachterstanden?

onderzoek

Ouderbetrokkenheid bij VVE kan de prestaties van kinderen verhogen. Veel onderzoekers zien aandacht voor ouders en het opnemen van ouderactiviteiten bij VVE-programma’s als een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van deze programma’s. Maar de onderzoeksresultaten zijn niet eenduidig. In dit overzichtsartikel wordt ingegaan op wat er werkt bij het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden.

In dit artikel wordt er een vergelijking gemaakt tussen gezinsgerichte en centrumgerichte programma’s. Hieruit blijkt dat gezinsgerichte programma’s over het algemeen minder effect hebben op de cognitieve ontwikkeling dan centrumgerichte programma’s.

Het effect van centrumgerichte VVE-programma’s

Centrumgerichte programma’s (VVE) kunnen op korte termijn substantiële effecten hebben op met name de cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling van kinderen. De resultaten wat betreft de langetermijneffecten zijn minder eenduidig. In sommige studies doven de effecten uit, in andere blijven ze wel bestaan. Of de effecten blijven bestaan is mede afhankelijk van het onderwijs na de VVE-periode.

Uitvoeringscondities

Daarnaast zijn de condities waaronder de VVE-programma’s worden uitgevoerd van belang. Werkzame ingrediënten zijn: adequate pedagogisch-didactische benadering, gerichtheid op meerdere ontwikkelingsdomeinen, intensiteit van minimaal drie dagdelen per week en een doorgaande lijn, kleine groepen en een dubbele bezetting. Mogelijk kan ook ouderbetrokkenheid bevorderend werken, hoewel op dit punt de resultaten niet eenduidig zijn.

Meer informatie