onderzoek

Testing the Home Literacy Model: Parent Involvement in kindergarten Is Differentially Related to Grade 4 Reading Comprehension, Fluency, Spelling and Reading for Pleasure

Verschillende vormen van ouderbetrokkenheid hebben verschillende effecten.  Als ouders voorlezen aan hun kind, heeft dit een positief effect op  de woordenschat, maar niet op het foneembewustzijn of op de beginnende leesvaardigheid. Wanneer ouders thuis actief zijn met geschreven tekst, draagt dit weer niet bij aan de woordenschat. Dit heeft wel invloed op de kennis van het alfabet en het leren  lezen.

Het Home Literacy Model

Sénéchal onderzocht het effect van  leesactiviteiten van ouders op schoolprestaties leesvaardigheid van kinderen. Het onderzoek gaat uit het zogenaamde Home Literacy Model (Senechal and LeFevre 2002). In dit model wordt er onderscheid gemaakt  tusen twee manieren waarop vroege schrijf- en leesactiviteiten kunnen plaatsvinden: formeel en informeel. Formele activiteiten zijn gericht op schriftelijke tekst en informele op verbale tekst. Die twee vormen van leeservaringen dragen op een verschillende manier bij aan de geletterdheid van kinderen. En op de lange termijn bestaat een relatie tussen de thuisactiviteiten en de uiteindelijke leesprestaties.

Het doel van dit onderzoek is het model uit te breiden met meer variabelen op het gebied van geletterdheid, namelijk vloeiend lezen en spelling. Daarnaast wilde men het model ook toetsen bij anderstalige kinderen (Franstalig).

De uitkomst van deze studie laat zien dat de resultaten van de groep Franssprekende kinderen consistent zijn met het model dat is ontstaan op basis van onderzoek bij Engelstalige kinderen. Het model blijft dus ook voor anderstaligen gehandhaafd.

Vroeg contact met lezen en boeken werkt

Wat betreft de nieuwe variabelen, vloeiend lezen en spelling, komen er drie conclusies uit het onderzoek naar voren. Op basis hiervan kan het Home Literacy Model worden uitgebreid:

  • De mate waarin kinderen in aanraking komen met boeken doet geen voorspellingen over de spelvaardigheden van kinderen. Hoeveel ouders zeggen thuis te oefenen met hun kind is wel indirect gerelateerd aan de spelvaardigheid van kinderen in groep 3 en 6.
  • De manier waarop ouders thuis oefenen met leesactiviteiten kan worden gerelateerd aan de leesprestaties tot in groep 6.
  • Op de lange termijn bestaat er een relatie tussen blootstelling aan boeken tijdens de kleuterleeftijd en de mate waarin kinderen met plezier lezen in groep 6.

Het onderzoek laat zien dat foneembewustzijn en vaardigheden op het gebied van ontluikende geletterdheid gemeten in groep 3 de leesvaardigheid in groep 6 voorspellen. Bij de meeste kinderen met problemen op het gebied van ontluikende geletterdheid aan het eind van groep 3 heeft geen verbetering plaatsgevonden tegen het eind van groep 6.

Ook blijkt dat veel ouders minder intensief werken aan thuisactiviteiten naarmate de kinderen ouder worden. Dit vraagt om meer inzicht in hoe ouders zich (kunnen) aanpassen aan de toenemende competenties van hun kind.

Meer informatie