gezin

Succesfactoren educatief thuismilieu

We onderscheiden elf succesfactoren voor een programma voor Taalontwikkeling, Ouderbetrokkenheid en Participatie (TOP). Van deze succesfactoren is met empirisch onderzoek aangetoond dat ze een positief effect hebben op het beoogde doel van het programma of de aanpak.

Vaststelling van de factoren

Vooraf willen we benadrukken dat de reeks succesfactoren niet definitief is. Het vaststellen van succesfactoren is een dynamisch proces. Enkelvoudige studies naar één programma of aanpak kunnen soms effecten opleveren die in meta-analyses niet aangetoond worden. En longitudinaal onderzoek kan andere resultaten opleveren dan een eenmalige meting. Omdat er voortdurend nieuwe onderzoeksgegevens beschikbaar komen, zullen de succesfactoren regelmatig op hun actualiteit worden beoordeeld en zo nodig worden aangepast.

Soort factoren

Factor 1 en 2  hebben betrekking op het versterken van kennis en vaardigheden die ouders nodig hebben voor hun eigen ontwikkeling. Dan volgen 4 factoren die betrekking hebben op vaardigheden van ouders om de ontwikkeling van kinderen thuis te bevorderen. De volgende 5 factoren hebben te maken met verbreding en verdieping van interventies: factor 7 benoemt het belang van de inzet van de vader, factor 8 en 9 hebben te maken met partnerschap, communicatie en inbedding, factor 10 en 11 betreffen diepte en lengte: implementatie en doorlopende lijnen.

De 11 succesfactoren zijn:

 1. Oudereducatie
  Werken aan taalvaardigheid en empowerment van ouders
 2. Aansluiten en maatwerk
  Lever maatwerk: sluit aan bij capaciteiten & wensen
 3. Thuis – School
  Laat een ouderprogramma aansluiten op de programma’s van de kinderen
 4. Activiteiten met interactie
  Zorg voor activiteiten met ontwikkelende interactie
 5. Concrete taken, modelling & coachen
  Werk met concrete taken en zet modelling & coaching in
 6. Leescultuur
  Stimuleer ouders thuis een leescultuur te creëren
 7. Vaders
  Betrek ook de vaders bij het programma
 8. Partnerschap
  Bevorder partnerschap tussen school en ouders
 9. Leefgemeenschap
  Leg verbinding met de gemeenschap
 10. Implementatie
  Zorg voor een goede implementatie van het programma
 11. Continuïteit
  Zorg voor doorlopende leerlijnen met doorlopende aandacht voor de rol van ouders