gezin

Ouderbetrokkenheid in Oud-West. Evaluatie van het project ouderbetrokkenheid op de basisscholen in Amsterdam Oud-West

Het Project Ouderbetrokkenheid in stadsdeel Oud-West is succesvol. Allerlei activiteiten zorgen ervoor dat ouders meer betrokken zijn bij de school van hun kinderen: taallessen, bewegingslessen, opvoedingsbijeenkomsten, schoolinformatiebijeenkomsten, de Verteltas, computerlessen en koffieochtenden. Oudercontactpersonen spelen hierbij een belangrijke rol. En leerkrachten volgen een cursus ‘communiceren met ouders’.

Stimulans voor ouderbetrokkenheid

Het Project Ouderbetrokkenheid werd vanaf cursusjaar 2005-2006 uitgevoerd op zeven scholen in Amsterdam Oud-West. In 2007 werd het geëvalueerd. Het doel was voornamelijk om ouderbetrokkenheid een extra stimulans te geven en om ouders te bereiken die nog niet werden bereikt. De volgende doelen werden geformuleerd:

  • De communicatie verbeteren
  • Verbeteren van de integratie en emancipatie van ouders
  • Wederzijds respect vergroten
  • Een loketfunctie voor de school realiseren

Deze doelen zijn allemaal gehaald, vooral door middel van de taallessen en bijeenkomsten met opvoedingsthema’s en door het aanstellen van een oudercontactpersoon.

Oudercontactpersoon

De inzet van oudercontactpersonen (tussenpersoon tussen ouder en school) is een belangrijk onderdeel van het project. Een oudercontactpersoon initieert en coördineert de activiteiten voor de ouders en kan bemiddelen tussen ouder en school.

Taallessen

De taallessen die gegeven werden, hadden als effect dat de ouders (beter) Nederlands leerden spreken. Hierdoor waren ze in staat tot beter contact konden met andere ouders, de oudercontactpersoon en met het schoolpersoneel. Door de betere taalbeheersing durfden ouders makkelijker de school binnen te komen, vragen te stellen en naar de tienminutengesprekken (mee) te komen. Verder voelden ouders zich door de taallessen zelfstandiger. Ze gingen zich verder ontwikkelen, bijvoorbeeld door vervolgtaallessen of zelfs door een beroepsopleiding). Ook kwamen er ouders de school binnen die dat eerder niet deden en ging men aan andere activiteiten binnen de school meedoen.

Bewegingslessen

De bewegingslessen zorgden ervoor dat ouders zich gezonder en meer ontspannen voelden. Sommige moeders leerden fietsen. Hierdoor nam hun mobiliteit toe. Door een combinatieles met een voedingsadviseur vielen enkele kinderen met overgewicht iets af en kregen kinderen gezonder eten en drinken mee naar school.

Bijeenkomsten met opvoedingsthema’s

Op scholen werden er bijeenkomsten met opvoedingsthema’s georganiseerd. Op enkele scholen werden deze geïntegreerd met de taallessen. Het al dan niet integreren van deze bijeenkomsten met de taallessen had verschillende uitwerkingen. In het eerste geval leerden ouders, naast het Nederlands, tegelijkertijd over opvoeding zonder dat ze zich speciaal aangesproken of bedreigd voelden. In het tweede geval kwam er een meer gemengde groep ouders op af, zodat alle ouders iets over opvoeden leerden en met elkaar in contact kwamen. Een belangrijk effect van de bijeenkomsten was dat er taboes met betrekking tot opvoedingsproblemen werden doorbroken. Ouders vonden hun weg naar de Opvoedwinkel van het Ouder Kind Centrum (OKC). De bijeenkomsten over opvoeding bereikten, samen met de taallessen, de grootste groepen ouders.

Cursus voor leerkrachten

Leerkrachten kregen in de cursus ‘communiceren met ouders’ handvatten om (beter) te communiceren met ouders.

Overige activiteiten

De overige activiteiten, de Verteltas en de koffieochtenden, hadden meer een sociaal effect en verbeterden het contact tussen de ouders onderling en tussen de school en de ouders. Ook konden scholen, ouders en oudercontactpersonen bij het maken van de Verteltas ervaringen uitwisselen. Ouders noemden als effect van deze activiteiten de verbetering van hun Nederlands.

Resultaten overall

Het project als geheel heeft ervoor gezorgd dat er (een betere) samenwerking is gekomen met andere instellingen in de omgeving van de school, zoals de welzijnsinstelling, de Opvoedwinkel en met andere basisscholen. Verder is een deel van de moeilijk te bereiken ouders, bijvoorbeeld Marokkaanse moeders, bereikt. Dit was vooral mogelijk doordat de activiteiten op de basisscholen plaatsvonden. De oudercontactpersonen speelden hier een bemiddelende en stimulerende rol. Vragen en problemen van ouders konden worden aangepakt. Ook boden sommige scholen kinderopvang aan.

Aanbevelingen

Op grond van de evaluatie worden de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Contact met álle ouders. Er zijn nog groepen ouders die niet bereikt worden, zoals alleenstaande ouders. Deze kunnen wellicht bereikt worden door het zoeken van een geschikter tijdstip voor contact. Scholen die ouderbetrokkenheid willen stimuleren moeten hun ouderpopulatie nauwkeurig bekijken en aan de hand daarvan hun activiteiten vormgeven.
  • Ouders hebben onder andere als wens dat er meer ondersteuning bij opvoeding komt vanuit de school. Er zou meer aansluiting moeten zijn met de zorgstructuur rondom de school, met schoolmaatschappelijk werk, bureau jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg.
  • Meer informatie over het schoolsysteem geven. Ouders gaven aan hier behoefte aan te hebben.

Meer informatie