gezin

KO-totaal

KO-totaal is een educatief programma voor de VVE voor het vergroten van de taalvaardigheid van meertalige en taalzwakke kinderen van 0 tot 6 jaar. Het kan worden ingezet in  peuterspeelzalen, dagverblijven en op scholen. Voor ouders zijn er (luister)prentenboeken en activiteitenbladen voor thuis, en ouderbijeenkomsten.

KO-totaal in het kort

KO-totaal is totaalprogramma voor de VVE. Het bestaat uit een serie boeken en aanvullende leermiddelen. Er zijn materialen voor verschillende leeftijdsgroepen:

 1. Voorschoolse educatie (0–4 jaar)
  – Uk & Puk voor baby’s, dreumesen en peuters in kinderdagverblijven
  – Uk & Puk thuis
 2. Voorschoolsche educatie voor peuters op peuterspeelzalen: taal, rekenen en sociaal-communicatieve vaardigheden geïntegreerd
  – Puk & Ko
  – Puk & Ko thuis
 3. Vroegschoolse educatie (4–6 jaar)
  – Ik & Ko taal, Ik & Ko rekenen en Ik & Ko sociaal-communicatieve vaardigheden
  – Ik & Ko Thuis

 KO-totaal is thematisch opgebouwd. Een thema duurt drie tot vier weken, waarin verschillende activiteiten rond het thema zijn uitgewerkt, zoals discussies, ontdekactiviteiten, fantasiespel, knutselen, e.d.

KO-totaal en ouders

De thuisprogramma’s bij Uk & Puk, Puk & KO en Ik & Ko bieden ouders activiteitenbladen en (luister)boeken bij de thema’s. Hiermee kunnen ouders hun kinderen voorbereiden op de activiteiten in de groep en op school.

Ook zijn er ouderbijeenkomsten mogelijk, waarin leidsters ouders informeren over hoe ze met hun kinderen kunnen praten en spelen rond de thema’s. De eerste bijeenkomst is vooral introductie van het thema, uitleg over wat het kind op school gaat doen en wordt besproken wat ouders thuis kunnen doen. In de tweede bijeenkomst bespreken ouders activiteiten die zij zelf bedacht hebben en nemen ze de activiteiten bij het thema door. Er zijn ook vijf ‘themaoverstijgende’ bijeenkomsten uitgewerkt, zoals ‘praten met je kind’, ‘wat leren kleuters’ en ‘interactief voorlezen’. Het is de bedoeling dat de ouders daarbij hun eigen taal gebruiken. Ze leren daarmee hoe ze hun kinderen op een talige manier kunnen betrekken bij dagelijkse activiteiten.

Onderzoek naar de effectiviteit van KO-Totaal

In 2007 is een implementatieonderzoek uitgevoerd door Daalen, de Jonge, Roelveld en Veen. Hierbij is gekeken naar de implementatie van Kaleidoscoop, Piramide, Basisgoed en Piramide in voorscholen van Rotterdam. Op alle implementatiegebieden (materialen en inrichting; organisatie en werkwijzen; begeleiding en ondersteuning; taal en woordenschat; observeren, registreren en plannen) scoorden Piramide en Kaleidoscoop hoger dan KO-Totaal. Het  oordeel over de implementatie van interactievaardigheden en taalstimulering is bij KO-totaal echter hoog. Verder scoort KO-totaal hoog op het contactonderdeel: de wijze waarop er contact is tussen leerkrachten van kleuterklassen en groep 3. In vergelijking met de andere programma’s is KO-totaal het minst ver gevorderd met de inrichting van de leeromgeving en de inzet van materialen.

 Meer informatie