gezin

Goed, Beter, Best! 2.0

Goed, Beter, Best! 2.0 is een programma voor ouders van kinderen in de vve. Het heeft als doel: het vergroten van de kansen van kinderen door de ouders te betrekken bij het onderwijs en door ouders en school echt partners van elkaar laten worden. Aansluitend zijn programma’s ontwikkeld voor ouders/opvoeders met kinderen in groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8 en de eerste twee klassen van het vo.

Goed, Beter, Best! 2.0 in het kort

In een traject van 48 dagdelen wordt gewerkt aan drie pijlers:

1. Onderwijsondersteunend gedrag van ouders: wat doe je thuis met je kind in het verlengde van wat door de leerkracht in de groep gedaan wordt.

2. Partnerschap met school: ouders vergroten hun kennis over de school, wat er gebeurt op school en wat er van ouders wordt verwacht. Het doel is de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en de school te vergroten.

3. NT2-NT1: taalontwikkeling van ouders/opvoeders op verschillende niveaus aangeduid in de methodiek met 1/2/3 sterren (van alfa B t/m niveau B2/3F).

Goed, Beter, Best! 2.0 en ouders

De ouders/opvoeders leren over de thema’s en activiteiten in de vve-groepen. Ze leren ook over de rol van ouders/opvoeders als partner van de school in het opvoeden en begeleiden van het kind. Het onderwerp van elke les aan de ouders/opvoeders is gekoppeld aan wat er in de groep van hun kind (de vve-thema’s) en aan wat er in de school op dat moment gebeurt (oudergesprekken, huisbezoek of een viering). De deelnemende ouders/opvoeders gaan regelmatig de school in om opdrachten te maken in de groep van hun kind en om bijvoorbeeld een gesprek te oefenen met een leerkracht.

Bij het uitvoeren van het programma Goed, Beter, Best!2.0 in de praktijk is de situatie op de specifieke school wat betreft de planning van vve-thema’s, de contactmomenten tussen school en ouders/opvoeders leidend voor het plannen van de GBB!2.0-lessen. De leerkrachten van de vve-groepen en de eventuele vve-coördinator zijn dan ook betrokken bij de planning van de lessen.

Onderzoek naar de effectiviteit van het programma

In Rotterdam wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het programma door de Sociaal Wetenschappelijke Afdeling van de gemeente (kwantitatief onderzoek) en studenten sociologie van de Erasmus Universiteit (kwalitatief onderzoek). De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend. In Amsterdam loopt Goed, beter, Best!2.0 mee in het onderzoek Sociale Inclusie van Maurice de Greef.

Voorts wordt aan het eind van elke cursus door Alsare een evaluatie gedaan door middel van vragenlijsten. In Rotterdam loopt het programma op ongeveer 60 basisscholen met een Groep nul. De resultaten tot nu toe zijn positief.

Meer informatie