gezin

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag moedigt scholen aan aandacht te hebben voor ouderbetrokkenheid van voorschool tot en met de middelbare school. Omdat betrokken ouders, zowel op school als thuis, belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. De gemeente geeft subsidie voor verschillende projecten. De subsidie  wordt verdeeld over twee onderwerpen: het (verder) ontwikkelen van ouderbeleid aan de ene kant en van oudereducatie aan de andere kant.

Subsidie voor ouderbeleid

Met het geld van de gemeente kunnen scholen in Den Haag ouderbeleid (verder) ontwikkelen. Zij kunnen bijvoorbeeld een oudercoördinator aanstellen, leerkrachten coachen hoe zij het beste met ouders om kunnen gaan of ideeën ontwikkelen om ouders meer bij school te betrekken.

Na afloop van het beleidstraject houdt de oudercoördinator tijd om informatieavonden te organiseren, huisbezoeken te plannen of de oudercommissie voor te bereiden. Meer Kansen met Ouders heet dit project. Het is ontwikkeld door het kenniscentrum Jeugd en Opvoeding van de Haagse Hogeschool.

Subsidie voor oudereducatie

Een school die ouderbeleid heeft kan subsidie krijgen voor oudereducatie. Oudereducatie is een vorm van onderwijs aan ouders over ouderbetrokkenheid. Een groep van minimaal tien ouders krijgt een dagdeel per week ‘les’ op de (voor)school van hun kind. Het doel is om ouders te informeren over en te betrekken bij de school. Ouders motiveren om lessen Nederlands te volgen is ook een doel.

Het programma van de lessen ligt niet vast. Er moet aandacht zijn voor het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school en bij het leren van hun kind(eren). De school kan er voor kiezen de lessen zelf te geven. Ook kan de school hier iemand voor inhuren.

Meer informatie

Website gemeente Den Haag – Oudereducatie