gezin

Gemeente Arnhem

In Arnhem werken drie schoolbesturen en de gemeente samen in de Stichting PAS (Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking). De stichting verricht ondersteunende en coördinerende taken voor de schoolbesturen en de gemeente. 

Beleidsplan

Onder het motto ‘Ouders doen mee met VVE’ heeft de Stichting PAS een beleidsplan ouderbetrokkenheid voor de VVE opgesteld. In het plan worden beschreven: de achtergrond van het belang van ouderbetrokkenheid, visie en doelen van beleid, criteria te aanzien van kwaliteit en de beoogde resultaten. Daarna volgt een inhoudelijke uitwerking van het beleid als handreiking voor de uitvoering op de VVE-locaties. Het laatste hoofdstuk bevat een stappenplan voor de procedure en implementatie. Er wordt gekeken naar pedagogisch partnerschap, didactisch partnerschap en educatief partnerschap.

Pedagogisch partnerschap

Bij pedagogisch partnerschap gaat het om samen staan voor het welzijn van het kind. Ouders en (voor)school stemmen hun visie op opvoeding en sturing van kinderen op elkaar af.

Didactisch partnerschap

Bij het didactisch partnerschap gaat het om samen staan voor het leren van het kind. Ouders volgen de leerontwikkeling van hun kind, geven thuis ondersteuning en hebben daarover regelmatig contact met de school zodat de prestaties van hun kind verbeteren.

Educatief partnerschap

Educatief partnerschap is per definitie wederzijds. Dat vraagt voor de meeste scholen om een cultuurverandering. Een open en uitnodigende houding van school en de ouders, in een sfeer van vertrouwen en samenwerking, werken positief op vergroting van de ouderbetrokkenheid.

Ouderbijeenkomsten

Peuterspeelzalen en scholen kunnen het beleid verder invullen met een concreet aanbod van ouderbijeenkomsten:

  • Vier oudercontactbijeenkomsten per jaar
  • Vijf tot tien ouder-kind workshops per jaar
  • Een wekelijkse oudercursus

In Arnhem wordt op alle VVE-locaties gewerkt met het materiaal van Logo 3000. De inhoud van de ouderbijeenkomsten sluit hier op aan.

Meer informatie