gezin

Effectevaluatie van Overstap, een interventieprogramma voor leesbevordering

Overstap is een interventieprogramma gericht op kinderen die leren lezen en hun ouders. Het programma heeft effect op het niveau van technisch en beginnend begrijpend lezen en de woordenschat van de kinderen. Ouders van kinderen die deelnemen aan het interventieprogramma Overstap hebben een positievere leesattitude thuis.

Ouders betrekken bij het leesproces

Overstap is een leesprogramma voor zowel autochtone als allochtone leerlingen uit groep 3 van de basisschool en hun ouders. Doelstelling is het verbeteren van het leesniveau van de leerlingen en leesachterstanden te voorkomen. Overstap wil het proces van leren lezen in groep 3 versterken en ouders meer bij het leesproces van hun kinderen betrekken. Overstap stimuleert het thuis samen met de ouders lezen. Het programma sluit aan bij de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’. Bij de leerstofkernen van de leesmethode zijn setjes materialen ontwikkeld. Ouders krijgen in ouderbijeenkomsten uitleg over de materialen en de werkwijze. De oudermaterialen zijn in het Nederlands, Turks, Marokkaans-Arabisch, Spaans en Engels.

Effecten op technisch lezen en woordenschat

De effectiviteit van Overstap is onderzocht in een (quasi-)experimenteel onderzoek met follow-up waarbij metingen op drie verschillende momenten plaatsvonden (voormeting, nameting en retentiemeting). Overstap blijkt aan het eind van groep 3 positieve effecten te hebben op het technisch lezen en op de passieve woordenschat. Wat betreft het begrijpend lezen is er geen verschil gevonden tussen de Overstap- en de niet-Overstapkinderen. Na anderhalf jaar leesonderwijs blijkt dat Overstap behalve op het technisch lezen ook positieve effecten heeft op het begrijpend lezen.

Tevreden ouders

De ouders die het progamma evalueerden zijn in het algemeen tevreden. Het blijkt dat niet alle opvoeders het programma uitvoeren zoals voorgeschreven. Er is ook door middel van vragenlijsten nagegaan of Overstap invloed heeft op het gedrag van opvoeders ten aanzien van het stimuleren van het lezen door de kinderen thuis. Het blijkt dat Overstapouders significant hoger scoren dan niet-Overstapouders. Hierbij wordt opgemerkt dat dit resultaat niet zonder meer aan Overstap alleen is toe te schrijven. Er wordt vanwege dit programma voorgelezen en men heeft daartoe extra leesboeken thuis.

Meer informatie