algemeen

Voedselbank gaat eenvoudiger communiceren

De voedselbank gaat eenvoudiger communiceren om ook mensen te bereiken die niet goed kunnen lezen of schrijven. Onder de mensen die recht hebben op hulp van de Voedselbank zitten namelijk ook mensen die moeite hebben met lezen. Zo verlaagt de voedselbank de drempel voor deze groep om aanspraak te maken op de hulp van de voedselbank.

Er is een duidelijke relatie tussen laaggeletterdheid, armoede en schulden. Zo’n 19% van de laaggeletterden leeft ten minste één jaar onder de armoedegrens, dat zijn 475.000 mensen. Daarvan is 6.2%langdurig arm, dat komt overeen met 155.000 mensen. Door het dubbele taboe, schaamte voor de armoede maar ook schaamte voor het niet kunnen schrijven, lezen en/of rekenen, wordt de drempel om hulp te zoeken alleen maar groter. Met een speciaal project willen voedselbanken de drempel naar de voedselbank verlagen en meer mensen bereiken die recht hebben op voedselhulp. Dankzij een donatie van de Fundatie van den Santheuvel kan een begin worden gemaakt met dit grote project.

Leer Zelf Online gaat in samenwerking met focusgroepen een uitlegmodule maken: “Zo werkt de voedselbank”. In eenvoudige taal wordt middels een animatie (met Steffie in de hoofdrol) uitleg gegeven wat je kunt verwachten van de voedselbank, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je je kunt aanmelden.

Er zijn pilots gestart bij de lokale voedselbanken in Den Haag, Woerden en Leiden. Na de pilot zal naar verwachting de uitlegmodule omstreeks maart 2019 getoond worden op de website van de voedselbanken Nederland. Ook kunnen alle lokale voedselbanken gebruik maken van de uitlegmodule voor hun eigen websites.

Geen pakket zonder traject

Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken de voedselbanken samen met lokale organisaties die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Uitgangspunten bij de toekenning van een voedselpakket zijn:

  • De hulp is noodhulp en de pakketten zijn een aanvulling op datgene wat klanten zelf kunnen doen.
  • Soms is het belangrijk dat mensen even op adem kunnen komen voordat zij (weer) in contact worden gebracht met de professionele hulpverlening. Zij moeten niet voor hoge drempels geplaatst worden. De voedselbanken accepteren liever dat er ook klanten zullen zijn die eigenlijk niet in aanmerking komen, dan dat mensen die wel in aanmerking komen zich niet durven te melden.
  • Van klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële probleem. De voedselbanken noemen dat: “Geen pakket zonder traject”.

Bron: www.voedselbankennederland.nl