algemeen

Taalakkoord laaggeletterdheid door gemeenten

Culemborg: De gemeenten in Rivierenland sluiten op 30 november het Taalakkoord Regio Rivierenland 2018 – 2020. Het doel van het taalakkoord is het bestrijden en verminderen van laaggeletterdheid en analfabetisme in de regio. Het terugdringen van laaggeletterdheid heeft ook effect op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners met een achterstand op gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Op die manier vergroten zij hun kansen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en de maatschappij.

Taalakkoord

In het taalakkoord heeft iedere gemeente opgenomen welke specifieke acties zij onderneemt. Fouad Sidali, wethouder sociaal domein: ,,Het belangrijkste instrument dat we in Culemborg inzetten om de laaggeletterdheid terug te dringen is het Leerhuis in de Salaamander. Daar kan iedere inwoner van Culemborg die zijn basisvaardigheden wil versterken gratis terecht. Dat gaat niet alleen om taal, rekenen of digitale vaardigheden. Inwoners kunnen er ook terecht als zij hun vaardigheden willen versterken op het gebied van opvoeden, rondkomen en gezondheid.”

Culemborg zet ook in op het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen. De medewerkers van de sociale wijkteams worden getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Sidali: ,,Daarnaast is onze inzet gericht op herkennen, signaleren en doorverwijzen naar aanbieders van educatietrajecten. Daarbij wil ik ook een oproep doen aan bedrijven, scholen en verenigingen om laaggeletterdheid intern serieus aandacht te geven. We doen als gemeente veel, maar moeten het samen doen met vele anderen om een flinke slag te maken de laaggeletterdheid terug te dringen.”

2,5 miljoen mensen

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. In Culemborg ligt het percentage tussen de 11% en 13%. Dat betekent dat ongeveer 2.200 inwoners van Culemborg in de leeftijd 15-65 jaar laaggeletterd zijn.

Het Taalakkoord Regio Rivierenland 2018 – 2020 is het vervolg op het Convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid Rivierenland dat eind 2017 afloopt. Aan dit convenant heeft de gemeente Culemborg ook deelgenomen. Dit heeft geleid tot meer aandacht voor laaggeletterdheid en aandacht voor eenvoudig communiceren met inwoners. In het convenant ging het om intenties. In dit regionale taalakkoord worden afspraken gemaakt over de inzet van betrokken partners die het akkoord mee ondertekenen.

Behalve gemeentes doen ook werkgevers en maatschappelijke organisaties mee aan het taalakkoord. De partijen die ondertekenen zetten zich in voor samenwerking met organisaties die laaggeletterden herkennen, signaleren en doorverwijzen naar aanbieders van educatietrajecten. Dit taalakkoord sluit aan bij het landelijke actieprogramma “Tel mee met Taal”.

 

Lees de pdf van het Taalakkoord hier TAALAKKOORD-RIVIERENLAND-2018-2020-bvdh kopie