algemeen

Aanvalsplan tegen laaggeletterdheid

BARNEVELD De gemeente Barneveld gaat aan de slag met een actieplan om laaggeletterdheid onder Barnevelders aan te pakken. Eén op de negen Barnevelders is laaggeletterd en heeft daardoor minder kans om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Dat moet snel veranderen, vindt de gemeente.

Daarom richt de gemeente nu een speciale kerngroep op die zich hier specifiek mee bezig gaat houden. De eerste gesprekken hierover met scholen en andere maatschappelijke instellingen zijn inmiddels gevoerd. Op basis daarvan is nu een brede visie opgesteld met een plan van aanpak en de doelstellingen.

Van belang is volgens alle betrokken partijen dat er intensief samengewerkt wordt. Om de aanpak laagdrempelig te krijgen, zou het volgens de visie goed zijn als er ergens in Barneveld een ruimte komt waar mensen met taal- en rekenproblemen terecht kunnen voor ondersteuning. Dat kan één vaste locatie worden, maar kan ook bestaan uit meerdere flexibele punten die te vinden zijn op locaties dichtbij de doelgroep. Professionals en vrijwilligers die zich hiervoor gaan inzetten, moeten daarnaast goed getraind worden om signalen van laaggeletterdheid te herkennen. En er moet een communicatieplan komen om de doelgroep te bereiken.

Aanpak laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid komt in alle lagen van de samenleving voor, zowel bij ouderen als jongeren en zowel bij Nederlanders als bij mensen met een buitenlandse afkomst. Het niet goed kunnen lezen of begrijpen van teksten kan mensen uitsluiten en kan ook leiden tot problemen binnen het gezin of op het werk. Specifieke aanpak van laaggeletterdheid kan per persoon verschillen, omdat ook de behoeften en mogelijkheden zullen verschillen, zo stellen de samenwerkende instanties in hun visie. Zo hebben veel laaggeletterden specifieke vragen, naar aanleiding van praktische wensen. Denk aan het WhatsAppen met een zoon of dochter of het kunnen voorlezen aan kleinkinderen.” Digitale vaardigheden worden ook steeds belangrijker.

Gemeenteraad

De vorming van de kerngroep is nu de start van de aanpak. ,,Het vuur is nu aangewakkerd, dit het juiste moment om aan de slag te gaan.” De komende periode moet de visie worden omgezet in concrete acties. Tijdens de behandeling van de Kadernota in juni wil het college van burgemeester en wethouders met de gemeenteraad bespreken hoe dit plan opgenomen kan worden in de gemeentelijke begroting.

Structurele aanpak is hoognodig

Dat de Barneveldse gemeenteraad hier geld voor wil reserveren, is geen verrassing. Het was deze raad zelf die vorig jaar tijdens de Kadernota opperde dat er iets moet gebeuren aan laaggeletterdheid. Een motie van Pro’98, CDA en ChristenUnie hiertoe werd unaniem aangenomen, waarmee het college de opdracht kreeg om samen met scholen en andere partijen een structureel plan op te zetten. ,,De bibliotheek doet al veel op dit vlak, maar een meer structurele aanpak is hoognodig”, stelden de indieners van de motie.

Bron: Barneveldse krant