Inmiddels niet meer beschikbaar: Subsidie voor experimenten

In 2021 en 2022 was het mogelijk om via de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 subsidie aan te vragen voor experimenten. De informatie op deze pagina gaat over de subsidie voor experimenten in 2022. De aanvraagperiode hiervoor is inmiddels gesloten.

Er is geen nieuwe ronde voor experimenten voorzien voor 2023. Het is in 2023 wel weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor werknemers en ouders.

Lees meer over de toegekende experimenten in 2022 op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Bereik en kwaliteit verbeteren

Voor 2021 en 2022 was, naast ouders en werknemers, een derde subsidiestroom toegevoegd. Die was gericht op korte, praktijkgerichte experimenten. In 2022 mochten alleen aanvragen worden ingediend voor experimenten die zich richtten op het bereiken, motiveren of doorgeleiden van potentiële cursisten.

Wie kon dit in 2022 aanvragen?

Verschillende (typen) organisaties konden een aanvraag indienen. De aanvraag moest ondersteund worden door een gemeente.

  • Een onafhankelijke beoordelingscommissie (via het Expertisepunt Basisvaardigheden) beoordeelde de aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Die criteria vind je in een beoordelingskader dat bij de regeling zit.
  • Alle subsidieontvangers leveren na afloop een activiteitenverslag in waarin ze reflecteren op de doelstellingen en resultaten.
  • Anders dan bij de andere twee subsidiestromen zijn alleen de eerste twee jaren van de regeling aanvragen voor experimenten mogelijk gemaakt. De reden daarvoor is dat na twee jaar de inspanningen meer gericht zijn op het verspreiden en opschalen van de effectieve experimenten. 

Beschikbare bedragen in 2022

Voor alle subsidiestromen gold in 2022: de subsidie was maximaal 125.000 euro per aanvraag en er was sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedde voor experimenten 80% van de activiteiten. Voor experimenten gold daarnaast een minimum van 25.000 euro per aanvraag. In totaal was er in 2022 625.000 euro beschikbaar voor experimenten. 

Meer weten over het lotingsysteem? Lees meer op de website van DUS-i.

Subsidiebedragen Tel mee met Taal in 2022

Beoordelingsprocedure

Voor aanvragen voor experimenten gold dat we kwalitatief beoordeelden. Er was een beoordelingscommissie vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden. Die bestond uit onafhankelijke beoordelaars. Zij rangschikten de aanvragen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria en brachten vervolgens advies uit aan de minister van OCW:

  • Relevantie van het project
  • Kwaliteit van het activiteitenplan
  • Draagvlak en samenwerking
  • Uitvoerbaarheid en haalbaarheid
  • Begroting

De minister besloot welke aanvragen gehonoreerd werden.

De actuele subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 vind je in de Wettenbank op Overheid.nl.

Aanvragen

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-i.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wil je in 2023 of daarna ook een subsidie aanvragen voor een project om laaggeletterdheid te verminderen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en mogelijkheden.