onderzoek

Versterking van het fundament

Op het terrein van betrokkenheid en participatie van ouders zijn, zeker vanuit het oogpunt  van de bestrijding van onderwijsachterstanden, nog veel verbeteringen mogelijk. De relatie tussen ouders en school wordt bijna altijd benaderd vanuit het belang van de school, zelden vanuit het belang van de ouders of vanuit wederzijds belang. Leerkrachten hebben vaak weinig vertrouwen in de capaciteiten van ouders van (doelgroep)leerlingen en investeren daar maar weinig in. Zodra er wel wordt geïnvesteerd leidt dit tot een betere relatie. Dit concluderen de auteurs op basis van een integrerende studie n.a.v. de opbrengsten van de onderzoekslijn Sociale en Institutionele Context van scholen uit het onderzoeksprogramma beleidsgericht onderzoek primair onderwijs 2005 – 2008.

Opzet van het onderzoek

In de  onderzoekslijn naar sociale en institutionele context van scholen wordt gekeken naar de effectiviteit van onderwijsachterstandenbeleid en algemeen onderzoek naar effectieve sociale en institutionele contexten van scholen.

 Conclusies

Uit de bevindingen van dit onderzoek wordt een aantal conclusies getrokken:

  • Vast staat dat naast genetische factoren omgevingsfactoren van invloed zijn.
  • Vroege interventies gericht op optimalisering van de brede cognitieve ontwikkeling kunnen  relatief effectief zijn en op lange termijn economisch en maatschappelijk veel  opleveren.
  • De kwaliteit van implementatie van met name VVE moet worden verbeterd (kwaliteit boven kwantiteit).
  • De effecten van vroege interventies moeten, om de lange termijn rendementen daadwerkelijk te kunnen verzilveren, onderhouden worden.
  • De relatie tussen ouders en school kan beter. Meer aandacht voor wederzijds belang en respect is hiervoor nodig.
  • Lager opgeleide ouders en allochtone ouders zijn minder betrokken, participeren minder vaak en worden vaker als problematische partner gezien.
  • Het meest  effectief is waarschijnlijk een aanbod in het kader van ouderbetrokkenheid dat op basis van respect en met erkenning van de onzekerheid van opvoeders door middel van cultuursensitieve werkvormen ouders helpt in hun  acculturatieproces opdat zij hernieuwd greep krijgen op de opvoedingstaak.

Meer informatie