onderzoek

Reviewstudie ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders bij school heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, daar zijn velen het over eens. Maar hoe onderbouwd is deze aanname? En wat wordt precies met ‘ouderbetrokkenheid’ bedoeld? Op welke aspecten van de ontwikkeling van kinderen heeft ouderbetrokkenheid effect? Deze reviewstudie brengt in kaart wat het effect is van verschillende vormen van ouderbetrokkenheid op de cognitieve en niet cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarnaast wordt een overzicht geboden van internationaal onderzoek naar de rol van leraren – zowel in po als in vo – in het proces van ouderbetrokkenheid.  

De review betreft 111 studies naar de effecten van ouderbetrokkenheid op leerprestaties taal, rekenen, zaakvakken, algemene vorming en op motivatie, welbevinden en zelfwaardering van leerlingen van verschillende leeftijden. De meeste besproken studies zijn surveys, slechts enkele hebben een quasi-experimenteel design. Om deze reden presenteren de onderzoekers de conclusies met enige voorzichtigheid.

Thuisbetrokkenheid

Uitkomsten zijn dat er evidentie is voor de effectiviteit van ouderbetrokkenheid op zowel de cognitieve als niet-cognitieve ontwikkeling van kinderen. Thuisbetrokkenheid van ouders heeft een grotere invloed dan ouderbetrokkenheid op school. Naarmate het thuismilieu meer geletterd is, zijn de effecten op de kinderen groter. Effectief bij  oudere kinderen is steun in de vorm van interesse tonen en het kind aanmoedigen om zijn best te doen.

Negatief

Maar naast positieve effecten zijn er ook negatieve effecten van thuisbetrokkenheid gevonden. Een teveel aan controle en een grote druk om te presteren kunnen averechts werken, evenals de betrokkenheid van vaders. Ook veel contact tussen ouders en school lijkt een negatief effect te kunnen hebben. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat de contacten met school bij achterblijvende schoolprestaties toenemen. Ook bij het negatieve effect van huiswerk en van de betrokkenheid van vaders kunnen achterblijvende prestaties de achterliggende oorzaak zijn.

Leraren en ouderbetrokkenheid

In het tweede deel van de review worden 54 empirische studies besproken naar effecten van uiteenlopende vormen van ouderbetrokkenheid en de wijze waarop leraren de betrokkenheid van ouders kunnen stimuleren. Het blijkt dat leraren in staat zijn om ouderbetrokkenheid thuis en op school te stimuleren, waarbij zij meer invloed hebben op de betrokkenheid op school dan op de thuisbetrokkenheid.

Open en concreet

Belangrijk hierin is dat de ouders de uitnodigingen van de leraar niet als te algemeen opvatten. Ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd door specifieke vragen en verzoeken, door concrete activiteiten. Daarnaast spelen de attitudes van leraren een grote rol. Essentieel is een positieve en open houding ten opzichte van betrokkenheid van alle ouders, juist ook die uit lagere sociaal-economische milieus en uit culturele minderheden.  Daarbij werkt het positief als leraren open en helder met ouders over de gewenste verdeling van taken en verantwoordelijkheden communiceren. Tot slot kunnen leraren ouderbetrokkenheid vergroten door veel informatie over het onderwijs en over de vorderingen van het kind te geven. Informeel contact en ict kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Meer informatie

Discussie

De onderzoekers wijzen op de noodzaak om de sociaal-economische en/of cultureel-etnische achtergrond van ouders te betrekken bij het beoordelen van het effect van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van kinderen te betrekken. Immers, wanneer je dat niet doet, is niet vast te stellen wat het effect heeft veroorzaakt. Ook maken de onderzoekers een onderscheid tussen onderzoek naar de verbanden tussen de geletterdheid van het thuismilieu en de ontwikkeling van de leerlingen enerzijds en het effect van interventie in geletterdheid van het thuismilieu op de ontwikkeling van de leerlingen anderzijds. Maar in de studie en met name in de conclusies worden deze punten niet steeds onderscheiden.

Wij willen graag een kanttekening maken bij de conclusie dat de thuisbetrokkenheid van ouders meer effect op de ontwikkeling van kinderen heeft dan ouderbetrokkenheid op school. In het algemeen valt zeker te stellen dat ouderbetrokkenheid thuis meer bijdraagt aan schoolsucces van kinderen dan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op school. Er is een zeer sterke samenhang tussen de kwaliteit van het educatieve thuismilieu en het schoolsucces van de kinderen.

De vraag is nu wat dit voor interventiesop het gebied van ouderbetrokkenheid betekent. Hoe kun je de geletterdheid van het thuismilieu zo verhogen dat ook de ontwikkeling kinderen van laaggeletterde, laagtaalvaardige kinderen gestimuleerd wordt en ook zij tot hogere prestaties komen? Juist ook bij laagopgeleide en laagtaalvaardige ouders doet ouderparticipatie /ouderbetrokkenheid op school er om verschillende redenen toe.

Bij deze ouders kan ouderparticipatie/ouderbetrokkenheid op school  de afstand tussen het school- en het thuismilieu  verkleinen. Daarbij kan het de attitude van kinderen ten opzichte van school en ouders positief beïnvloeden. Kinderen vinden het vaak leuk en zijn trots als ouders op school actief zijn. Er ontstaan meer verbindingen tussen school en thuis. Zo kunnen ouders die geïsoleerd zijn, meer contacten krijgen met leerkrachten, overige medewerkers van de school en andere ouders. Deze contacten stimuleren de taalontwikkeling in het Nederlands.

Vervolgens kan door het contact en de toegenomen taalvaardigheid de kwaliteit van de interactie met de leerkracht verhoogd worden. Een goede relatie tussen school en ouders is noodzakelijk om in gesprek te komen over educatieve activiteiten thuis. Kortom: ouderbetrokkenheid thuis en participatie/betrokkenheid op school staan niet los van elkaar. Investeren in ouderparticipatie is ook vanuit het oogpunt van een rijk educatief thuismilieu waardevol.