onderzoek

Parental Involvement in the Development of Children’s Reading Skill: A Five-Year Longitudinal Study

Leren lezen is een complex proces. Op basis van een studie van vijf jaar naar het effect van  leesactiviteiten van ouders op de leesvaardigheid van kinderen wordt geconcludeerd dat de vroege ervaringen van kinderen met lezen een directe voorspeller zijn van het lezen van woorden in groep 3.  Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van deze vroege ervaringen. Hoe kunnen ouders kinderen daarin steunen?

Dit artikel beschrijft het onderzoek naar de complexe relaties tussen vroege ervaringen op het gebied van geletterdheid, receptieve vaardigheden, ontluikende geletterdheid enerzijds en leesprestaties anderzijds. De focus ligt op ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van geletterdheid van de kinderen. Onderscheiden worden informele en formele leesactiviteiten. Voorlezen om het verhaal is een informele activiteit, terwijl praten over letters in een Abc-boekje een formele activiteit is.

Informele leesactiviteiten bevorderen woordenschat en begrijpend luisteren

Proefpersonen waren 168 kinderen uit de (hogere) middenklasse. De resultaten laten zien dat informele leesactiviteiten gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van de woordenschat en begrijpend luisteren. Deze vaardigheden zijn direct gerelateerd aan het leesniveau van kinderen in groep 5.

Ouderbetrokkenheid bij formele leesactiviteiten bevordert leesvaardigheid

Daar staat tegenover dat ouderbetrokkenheid in formele leesactiviteiten, het leren lezen en schrijven van woorden, is gerelateerd aan de ontwikkeling van vroege geletterdheid. Deze vaardigheid is een directe voorspeller van het lezen van woorden aan het eind van groep 3 en indirect van het leesvermogen in groep 5. Het lezen van woorden aan het eind van groep 3 voorspelt leesvaardigheid in groep 5.

De conclusie van dit onderzoek is dat de verschillende wegen die tot vloeiend lezen leiden voortkomen uit verschillende aspecten van de vroege ervaringen van kinderen.

Meer informatie