onderzoek

Drie onderzoeken van start naar leesbevordering en laaggeletterdheid

In het kader van Tel mee met Taal 2016-2019 heeft het NRO aan drie onderzoeksprojecten subsidie toegekend. Het gaat om onderzoek naar doelgroepen- en behoeften analyse, om leesaversie onder laagtaalvaardige jongeren en succesvolle interventies, en om onderzoek naar de deskundigheid van professionals en vrijwilligers.

Tel mee met Taal is gericht op leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, in aanvulling op het initiële onderwijs. Het programma ondersteunt gemeenten, taalaanbieders, bibliotheken en maatschappelijke organisaties met effectieve instrumenten en methoden, kennis en expertise. Tel mee met Taal 2016-2019 is een landelijk actieprogramma van de ministeries van SZW, OCW en VWS, er is totaalbudget van 710.000 euro beschikbaar.
U vindt hieronder een beschrijving van de toegekende onderzoeksprojecten, alfabetisch gerangschikt op achternaam van de hoofdaanvrager.

De laaggeletterden centraal
Prof. dr. Saskia Brand-Gruwel (Welten Instituut  / Open Universiteit Nederland)
Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op de problemen die laaggeletterden ervaren in hun dagelijks leven, welke behoeften aan ondersteuning zij hebben en wat hun drijfveren zijn om een leescursus te volgen. Bij dit onderzoek worden expliciet laaggeletterden zelf en hun docenten betrokken, zodat de ontwikkelde kennis en interventies aansluiten bij hun behoeften en diversiteit.
(thema: doelgroepen- en behoeften analyse)

Welke jongere is (g)een lezer? De weerstand voorbij…
Drs. Femke Scheltinga (ITTA UvA)
In dit project worden bestaande initiatieven op het gebied van leesbevordering onderzocht. Door verschillende typen lezers in kaart te brengen en zo na te gaan welke interventies voor welke leerlingen effectief zijn, willen de aanvragers een toolbox met ‘keuzewijzer’ samenstellen die leraren helpt om samen met leerlingen de juiste ‘interventie op maat’ te kiezen. Deze werkwijze wordt in een experiment onderzocht.
(thema: leesaversie onder laagtaalvaardige jongeren en succesvolle interventies)

Naar een optimale mix in deskundigheidsbevordering ter bestrijding van laaggeletterdheid
Dr. Heleen van der Stege (CED-Groep)
Vrijwilligers en beroepskrachten zijn belangrijk bij het terugdringen van laaggeletterdheid in de samenleving. Een goede samenwerking tussen de vrijwilligers en beroepskrachten is hierbij van meerwaarde. Dit project heeft als doel het zichtbaar maken van verbetermogelijkheden in samenwerkingsvormen en taakverdelingen tussen vrijwilligers en beroepskrachten en handvatten geven voor gewenste deskundigheidsbevordering van zowel vrijwilligers als beroepskrachten.
(thema: deskundigheid van professionals en vrijwilligers)

» meer informatie over het onderzoeksprogramma Tel mee met Taal