Handreiking kwaliteit uitgebreid met gecijferdheid

De Handreiking kwaliteitsbeleid laaggeletterdheid biedt gemeenten handvatten om in het non-formele aanbod voor basisvaardigheden te sturen op kwaliteit. De handreiking is nu uitgebreid met een themapagina over gecijferdheid. 

Kwaliteit
Beeld: ©Tel mee met Taal

Gecijferdheid gaat over meer dan alleen rekenen. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met geld, tijd en maten, of het lezen van tabellen en grafieken. Veel mensen hebben hier last van. Uit onderzoek blijkt zelfs dat meer mensen problemen hebben met het omgaan met cijfers dan met lezen en schrijven. Dit kan hen belemmeren in hun dagelijks functioneren, bijvoorbeeld wanneer ze medicijnen niet volgens de juiste frequentie innemen of hun kind te laat naar school brengen. 

Maar hoe stuur je op de kwaliteit van non-formeel aanbod gericht op gecijferdheid? De nieuwe themapagina in de handreiking gaat in op het begrip gecijferdheid, waarom het belangrijk is om dit mee te nemen in het non-formele aanbod en geeft meer informatie over de doelgroep, de leervraag, expertise en de leercontext. Je vindt de themapagina in de nieuwste versie van de Handreiking op pagina 28.

Wat vind je verder in de handreiking?

In de handreiking zijn vijf terugkerende stappen uitgewerkt voor het sturen op kwaliteit. Centraal daarbij staat het kwaliteitskader, dat keuzes in beleidsontwikkeling vertaalt naar kwaliteitscriteria voor de uitvoering. Elke stap bevat informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden die helpen bij het sturen op kwaliteit. Daarnaast is er een aantal belangrijke thema’s dat terugkeert bij alle stappen in het kwaliteitsbeleid, zoals samenwerking met partners en aandacht voor doelgroepen.

De handreiking kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid is gemaakt door Berenschot en ITTA UvA in co-creatie met gemeenten, in opdracht van OCW.