algemeen

Vervolgaanpak Tel mee met Taal

Op 18 maart jl. presenteerde het Kabinet het nieuwe meerjarenprogramma voor de aanpak van laaggeletterdheid. Medewerkers op de ministeries van OCW, SZW, VWS en BZK zijn sindsdien druk bezig om alle voornemens uit te werken. Tijd voor een blik achter de schermen, met projectleider Hans Hindriks (OCW).

Het is inmiddels twee maanden geleden dat jullie Kamerbrief verscheen. Sindsdien lijkt het stil geworden. Hoe komt dat?

“Binnen de muren van de verschillende ministeries, en in de gemeenten, gonst het volop hoor. Ik kan me echter indenken dat niet iedereen daar iets van meekrijgt. Maar we zijn de afgelopen twee maanden druk bezig geweest om de maatregelen uit de kamerbrief goed uit te werken. Dat gaan we doen in zes thematische werkgroepen en met veel inbreng en expertise van buiten.”

Wat is voor jullie nu prioriteit?

“Het is vooral belangrijk dat gemeenten vanaf 2020 er klaar voor zijn om een nog actievere rol te spelen in het coördineren van de lokale en regionale aanpak van laaggeletterdheid. Hiervoor komt extra geld beschikbaar, dat op tijd bij gemeenten moet zijn. Ook zijn we bezig om, samen met de VNG en gemeenten, te kijken welke landelijke ondersteuning vanaf volgend jaar nuttig en nodig is. We hopen binnen enkele maanden een akkoord te bereiken met de VNG over de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en ondersteuning van gemeenten.”

Kunnen andere partijen dan gemeenten, ook meepraten over de nieuwe aanpak?

“ Jazeker! De maatregelen uit de kamerbrief raken aan de werkzaamheden, expertisegebieden en belangen van tal van partijen: werkgevers, vrijwilligersorganisaties, scholen, en anderen. Ik heb de afgelopen weken al heel veel gesprekken gehad met betrokkenen, en dat blijf ik doen. Voor de uitwerking van de maatregelen zijn we heel blij met kritische vrienden en meedenkers van buiten. Die blijven we dan ook actief opzoeken.”

Hoe loopt de planning ongeveer? Kun je ons daarin meenemen?

“Het bestuursakkoord met gemeenten zal, denk ik, voor de zomer gereed zijn. Dat geldt ook voor een organisatieplan voor het expertisepunt. In juni en juli vindt daarvoor een verkenning plaats.

Tegelijkertijd begint een traject om een landelijke monitor op te zetten, en om een kwaliteitskader te ontwikkelen voor het non-formele cursusaanbod. Hierbij krijgen we steun van de OESO en de Europese Commissie. Dit traject zal een langere doorlooptijd hebben. In september vinden in Nederland waarschijnlijk twee bijeenkomsten plaats waarin onder andere zal worden gesproken over monitoringsindicatoren en elementen van kwaliteitswaarborging. Daarvoor wordt ook de ervaring uit andere landen benut. De nieuwe subsidieregeling voor werkgevers en taalarme gezinnen gaan we vanaf het najaar uitwerken. We hebben namelijk eerst nog, vanaf 1 juni dit jaar, een aanvraagronde vanuit het lopende programma. Ook gaan we nog nader onderzoek doen onder werkgevers die eerder een subsidie hebben ontvangen. We willen graag weten hoe de subsidie hen heeft geholpen om basisvaardigheden duurzaam aandacht te geven binnen de organisatiecultuur.”

Komt er nog een debat in de Tweede Kamer?

“Zeker, op donderdag 13 juni vindt een algemeen overleg plaats over de nieuwe aanpak van laaggeletterdheid.”

En tot slot: gaan jullie nog een Tel mee met Taal congres organiseren dit jaar?

“De afgelopen jaren organiseerden we in november of december telkens een groot landelijk congres. Bij het laatste congres, in de Meervaart in Amsterdam, was een recordaantal van 800 mensen aanwezig. Dit jaar doen we het iets anders. We hebben momenteel een breed evenement in voorbereiding gericht op een leven lang ontwikkelen dat waarschijnlijk in november of december zal plaatsvinden. Basisvaardigheden zullen hierin ook terugkomen. Een landelijk Tel mee met Taal congres laten we samenvallen met de start van het nieuwe programma, dus begin volgend jaar.”

Hoe kunnen mensen op de hoogte blijven van de uitwerking van de maatregelen?

“Door de nieuwsbrief en de website van Tel mee met Taal te volgen natuurlijk. Voor specifieke vragen kan ook altijd een mailtje worden gestuurd naar info@telmeemettaal.nl.”