algemeen

Subsidies Tel mee met Taal 2020

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd. Hieronder lees je alles over de subsidieregeling van 2020.

Subsidieregeling 2020

De precieze invulling van de subsidieregeling is pas definitief ná publicatie in de Staatscourant. Dit wordt verwacht in april 2020. Onderstaande informatie is dus onder voorbehoud, en puur bedoeld om partijen te informeren over hoe de subsidieregeling van Tel mee met Taal er in 2020 naar verwachting uit gaat zien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Zodra de subsidieregeling voor 2020 definitief is vast gesteld, melden wij dat via deze website en onze nieuwsbrief.

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde subsidie aanvragen. Net als in vorige jaren is er subsidie beschikbaar voor:
• Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders.
• Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laaggeletterde werknemers.

Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor projecten en cursussen voor ouders op www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders.
Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor cursussen voor werknemers op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.

Let op: Samenwerkingsverbanden kunnen dit jaar géén subsidie aanvragen. Als gevolg van het bestuurlijk akkoord over de aanpak van laaggeletterdheid dat is gesloten met gemeenten, zijn aanvullende middelen voor de regionale aanpak en samenwerking, via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten ter beschikking gesteld. Daarmee vervalt de aparte landelijke subsidie van Tel mee met Taal voor projecten van samenwerkingsverbanden.

Wat is er nieuw?

Ten opzichte van eerdere aanvraagperioden vindt een aantal wijzigingen plaats. Zo wordt het maximale subsidiebedrag gelijkgetrokken voor álle type aanvragen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt dit jaar € 125.000 per aanvrager. Ook de verplichte cofinanciering wordt gelijkgetrokken voor álle typen aanvragen. De verplichte cofinanciering bedraagt tenminste 33 % van de subsidiabele kosten.

Voorts worden aanvragen niet langer op volgorde van indienen toegekend, maar op basis van een loting. Zo krijgen alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen, een gelijke kans op toekenning, en is het niet langer nodig om te haasten een aanvraag rond te krijgen aan het begin van de aanvraagperiode. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dus door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dus-i (Dienst subsidies aan instellingen) de aanvragen op volledigheid en geldigheid. De precieze lotingprocedure wordt t.z.t. op de website geplaatst.

Start aanvraagperiode 1 mei 2020

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met 31 mei 2020 middernacht.

Maximale bedragen

In totaal is er in 2020 ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen gericht op laagtaalvaardige ouders is € 1.300.000 beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is € 2.900.000 beschikbaar. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, staan hieronder.

Vragen over de subsidieregeling?

DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-I. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.
De volledige subsidieregeling van Tel mee met Taal wordt t.z.t. op wetten.overheid.nl en in de Staatscourant gepubliceerd.

Meer informatie

Meer informatie, handige links en inspiratie vind je hier:

www.telmeemettaal.nl/subsidie

www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders

www.telmeemettaal.nl/werkgevers