algemeen

Informatiebijeenkomsten nieuwe aanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Op maandag 9 september jl. hebben het Rijk en de VNG bestuurlijke afspraken gepresenteerd over de toekomstige aanpak van laaggeletterdheid. Vanaf 2020 krijgen gemeenten meer regie, meer financiële middelen en verandert de landelijke ondersteuning. Ook komt er een nieuw expertisecentrum en een kwaliteitskader voor het non-formele aanbod. Tot slot wordt een landelijke monitor ingevoerd om de deelname aan cursussen basisvaardigheden en de effecten hiervan te meten.

 

Uitnodiging

De gezamenlijke ambities die het Rijk en de VNG, in het kader van het Interbestuurlijk Programma, hebben ondertekend, brengen veranderingen met zich mee voor gemeenten. Hierover vinden op maandag 7 oktober, donderdag 10 oktober en donderdag 17 oktober informatiebijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten vinden plaats op drie verschillende locaties: Den Haag, Tilburg en Zwolle. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Voor wie

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (ambtenaren van) alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Naast ambtenaren met educatie of laaggeletterdheid in hun portefeuille zijn nadrukkelijk ook collega’s welkom uit de domeinen werk & inkomen, wmo, het bibliotheekwerk en het brede sociaal domein.

Opzet van de bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over onderstaande onderwerpen. Ook is er volop ruimte om met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, VNG en Stichting Lezen & Schrijven in gesprek te gaan.
– De versterkte regierol van gemeenten, de samenwerking tussen contactgemeenten en regiogemeenten en het regionaal programma laaggeletterdheid
– De landelijke ondersteuning bij de gemeentelijke beleidsvorming- en uitvoering en de rol van Stichting Lezen & Schrijven
– Het nieuwe landelijke expertisecentrum laaggeletterdheid
– Het landelijke programma Tel mee met Taal 2.0 en de landelijke beleidsprioriteiten
– Het recent gestarte verdiepende onderzoek van CINOP naar de omvang, kenmerken en samenstelling van de groep laaggeletterden per arbeidsmarktregio (let op: dit onderdeel komt uitgebreid aan bod in de bijeenkomst op 7 oktober en in verkorte vorm tijdens de bijeenkomsten op 10 en 17 oktober)
– Nieuwe instrumenten die momenteel met steun van de EU en OESO worden ontwikkeld: het nieuwe kwaliteitskader voor non-formeel aanbod en de landelijke monitor voor cursusdeelname en het effect van opleidingen basisvaardigheden.

Nieuwe aanpak laaggeletterdheid vanaf 2020

Om de komende jaren méér laaggeletterden te bereiken met een cursusaanbod op maat hebben het Rijk en de VNG op 9 september jl. bestuurlijke afspraken gepresenteerd. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor vinden zij het vaak lastig om met een computer om te gaan. Dit heeft nadelige gevolgen. Ze zijn werkloos of hebben moeite om bij te blijven op het werk. Meer dan anderen leven zij in schulden en armoede of hebben zij te kampen met gezondheidsproblemen. Tot op heden lukt het veel gemeenten nog onvoldoende om deze inwoners te bereiken met lessen taal, rekenen of computervaardigheden, zodat zij mee kunnen blijven doen in de maatschappij.

Data

  • maandag 7 oktober, 14.30 – 17.00 uur (inloop 14.00 uur) Den Haag (Ministerie van OCW, Rijnstraat 50)
  • donderdag 10 oktober, 14.30 – 16.30 uur (inloop 14.00 uur) Tilburg (LocHal, Burg. Brokxlaan 1000)
  • donderdag 17 oktober, 15.00 – 17.00 uur (inloop 14.30 uur) Zwolle (Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a)

Aanmelden vóór 1 oktober

U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst van uw keuze. De bijeenkomst in Den Haag duurt circa 30 minuten langer dan de bijeenkomsten in Tilburg en Zwolle. Op die dag zal CINOP een uitgebreide toelichting geven op het doelgroepenonderzoek dat momenteel ten behoeve van gemeenten wordt uitgevoerd. De rest van het programma van de bijeenkomsten is hetzelfde.
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. De inschrijving wordt gesloten zodra alle plekken zijn vergeven. Deelname is gratis.